ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 4, 2015

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: