ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2013

ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟ : ಕೋಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ

 
 
 
ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ
 
 

 
 
PÉÆÃjzÀ PÀlÖ GAqÀÄUÉ ªÀÄÄlÖ | PɪÉÄäöÊgÀUï E¤ wy §f PÉÆlÖ

(PÉÆý CAPÀ EzÉAiÀÄAvÉ ºÀwÛgÀ | PɪÉÄäöÊgÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£À §®Ä PÉqÀÄPÀÄ)


vÀļÀÄ£Ár£À°è PÀA§¼ÀzÀ ºÁUÉ PÉÆýPÀlÖ CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄ. PÉÆýUÀ¼ÉgÀqÀÄ ªÀÄÄnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, PÁzÁl £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ, gÉÆÃZÀPÀªÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀªÁV vÉÆÃj ªÀÄÄAzÉ PÉÆý PÁ¼ÀUÀzÀAvÀºÀ «£ÉÆÃzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ ¸ÀAAiÉÆÃf¹ gÀÆrüUÉ vÀA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.


PÉÆýUÀ¼À PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Á¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÉÆtZÁzÀ GQÌ£À PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀtzÀ°è PÁzÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CzÉàPÉÆÃzÀð PÀlÖ CxÀªÁ PÉÆÃjPÀlÖ.

zÉʪÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁ¶ðPÀ eÁvÉæVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä PÉÆýUÀÆl (PÉÆÃjPÀÄAl) ºÁPÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ«zÉ. ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÉÆýPÁ¼ÀUÀPÁÌV PÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁ®Ä¸ÀƸÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀ¢£ÁgÀÄ UÀÆlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÈvÁÛPÁgÀªÁV £ÉqÀĪÀ DZÀgÀuɬÄzÀÄ.
EzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä CAPÀzÀ PÉÆý, PÉÆý UÀÆl, ªÀÄAUÀ¼À ªÁzÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ zÉʪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ UÀzÉÝUÉ vÉgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆPÉÛñÀégÀgÀÄ, UÀÄjPÁgÀgÀÄ, zÉʪÀzÀ ¥ÀÇeÁjUÀ¼ÀÄ, ºÀvÀÄÛ ¸ÀªÀĸÀÛgÀÄ F DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀgÀÄ.
C°è «¢ü DZÀgÀuÉ £Àqɹ PÉÆýUÀÆl ºÁQzÀ §½PÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ PÁ°UÀÆ ºÀUÀΩVzÀÄ PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß F UÀÆlUÀ½UÉ PÀlÄÖªÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ PÉÆýUÀ¼À ºÀUÀÎ ©aÑ CªÀ£ÀÄß PÉÆýPÁ¼ÀUÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. F ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ §½PÀ C°è PÉÆýPÀlÖ eÁvÉæAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆýUÀÆlzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ §½PÀ DgÁzsÀ£É ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ D HgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÆ ±ÀĨsÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄĪÀAw®è. ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ ¥ÀzÁxÀð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ¤¶zÀÞ.
ªÀÄ£ÉUÉ £ÉAlgÀÄ §AzÁUÀ¯ÉÆà CxÀªÁ E¤ßvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÀqɸÀĪÀ QgÀÄPÉÆýPÀlÖ¢AzÀ »rzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ d£À¸ÉÃgÀĪÀ gÁwæºÀUÀ®Ä £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉÆýCAPÀUÀ¼ÀÄ dgÀUÀĪÀÅ¢zÉ.

PÉÆýCAPÀPÁÌV ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ¯Á®£É¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ºÀªÁå¸À.
UÀÄvÀÄÛ, ¨Á½PÉ, vÀgÀªÁqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À CAUÀ¼À vÀÄA§ EAvÀºÀ ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖºÁQ ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɸÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀæwµÉÖ. CªÀÅUÀ¼À DgÉÊPÉUÁVAiÉÄà D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢vÀÄÛ.
EAvÀºÀ PÉÆýUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ «zsÀzÀ vÀ½UÀ½ªÉ. CªÀÅ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ UÁvÀæ ¸ÀégÀÆ¥À, §tÚUÀ¼À°è PÀAUÉƽ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è PÉÆýUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À, ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÉƸÀ «£Áå¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄAlÄ.
EAvÀºÀ PÉÆýUÀ¼À vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ £ÀÆvÀ£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ MzÀV¸ÀĪÀ £É¯ÉAiÀÄ°è EAvÀºÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ vÀÄA§ ªÀĺÀvÀé«zÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ GvÀìªÀ ªÉÄüÀUÀ¼À°è K¥Àðr¸ÀĪÀ ««zsÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è PÀÆqÀ PÀÄPÀÄÌl ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ d£À¦æAiÀĪÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®ªÀÇ EA¢£ÀzÁVzÉ.


PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À DgÉÊPÉAiÀÄAvÉ PÉÆýUÀ¼À DºÁgÀ DgÉÊPÉUÀ½UÉ §ºÀ¼À ªÀÄÄvÀĪÀfðªÀ»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ºÀÄAdPÉÌ PÁzÁlzÀ §UÉÎ AiÀÄdªÀiÁ£À vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄAlÄ.
CzÀPÉÌ ªÀiÁ°Ã¸ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ £ÉUÉzÁr¹ DaÃZÉ MqÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, FeÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, EvÀgÀ ºÀÄAdUÀ¼À eÉÆvÉ PÁzÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÁ®Ä §®UÉƽ¸À®Ä ©¹¤ÃgÀ°è vÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, zÉúÀ¥ÀŶÖUÁV §vÀÛ, ¨É®è, ¨ÉuÉÚ, PÉƧâj, «ÄãÀÄ, ªÀiÁA¸À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ DºÁgÀ w¤¹ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ CPÀÌgɬÄAzÀ ¸ÁPÀĪÀÅzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®zÀ ºÀªÁå¸ÀªÁVzÉ.


PÉÆý PÁ¼ÀUÀzÀ dAiÀiÁ¥ÀdAiÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ D£ÀAzÁ¢ AiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ PÉÆñÀªÉ¤¹gÀĪÀ PÀÄPÀÄÌl ¥ÀAZÁAUÀªÉà EzÉ. F ¥ÀAZÁAUÀ w½¸ÀĪÀ ºÁUÉ PÉÆýUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ eÁwUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À §tÚ UÁvÀæ £ÉÆrzÁPÀët AiÀiÁªÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀĪÀÅUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄĪÀ P˱À® PÉÆýPÀlÖzÀ ¥ÉæëÄUÀ½UÉ EzÉ.
¨ÉƼÉî, PÀqÉè, PÀ¨ÉÆð¼Éî, PɪÉÄäöÊgÉ, GjAiÉÄ, PÀÄ¥ÀůÉ, VrAiÉÄ, ¥ÉgÀrAUÉ, ªÉÄ洃 JAzÉ®è CªÀÅUÀ¼À eÁw, ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄÑvÁÛgÉ.
ºÁUÉAiÉÄà J¯ÉdÄlÄÖ, PÀ®ÄèdÄlÄÖ, ºÁUÀ®PÁ¬ÄdÄlÄÖ ªÉÆzÀ¯ÁV ««zsÀ jÃwAiÀÄ PÉÆýUÀ¼À PÉÆlÄÖ CxÀªÁ dÄlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄvÁÛgÉ.


 PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß PÁzÁlzÀ PÀtPÉÌ ©qÀĪÁUÀ MAzÉà UÁvÀæzÀ MAzÉà ªÀAiÀĹì£À ºÀÄAdUÀ¼À£Éßà DAiÉÄÌUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉÆýPÀlÖPÉÌ §AzÁUÀ vÀ£Àß PÉÆýUÉ AiÀiÁªÀ eÉÆÃr ¸ÀjºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÁV dvÉ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ® PÉ®¸À.
EzÀ£ÀÄß ¥Àw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÉÆýPÁ¼ÀUÀPÉÌ ¥ÀwAiÀiÁzÀ dvÉ PÉÆýUÀ½UÉ DAiÀiÁ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ ¨Á¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ E¢gÀħ¢gÀÄ ¤°è¹ CªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄnÖPÉÆAqÀÄ PÁzÁl £ÀqɸÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖºÁPÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ºÀUÀÎ vÀÄA§ £ÁdÆPÁV PÀĸÀÄj PÉ®¸À¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆýUÉ ¨Á¼ÀÄPÀlÄÖªÀÅzÀÄ, PÁ¼ÀUÀPÉÌ ©qÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ §vÀÛzÀ PÁ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄt¸ÀĪÀÅzÀÄ, UÁ½ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À zÉúÀzÀ°è UÁAiÀĪÁzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹ zÁgÀ¢AzÀ ºÉÆ°zÀÄ DgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «¨sÁUÀzÀ®Æè £ÀÄjvÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ PÉÆýCAPÀzÀ°è EªÀgÉ®è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉêÁP˱À® ªÉÄgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

PÉÆýPÀlÖ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÀA§¼À«gÀ§ºÀÄzÀÄ E¯Éè®è PÀȶPÀgÀ PÀȶPÀªÀÄðzÀ PÉÊZÀ¼ÀPÀzÀ PÀĸÀÄjPÀ¯ÉAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ C©üªÀåQÛAiÀÄÆ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.
PÉÆýCAPÀ, PÀA§¼À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ UÁæ«ÄÃt QæÃqÉUÀ¼ÀÄ E®èªÉà «£ÉÆÃzÀUÀ¼ÀÄ JµÉÖà d£À¦æAiÀĪɤ¹PÉÆAqÀgÀÆ C¯Éè®è ªÀÄÆPÀ¥ÁætÂUÀ½UÁUÀÄwÛgÀĪÀ »A¸É ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PËæAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ zËdð£ÀåUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è.E°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁV DUÀ¨ÉÃPÀÄ.
ºÁUÉAzÀÄ MAzÁ£ÉÆAzÀÄ PÁ®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀQÌAvÀ EAzÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ DV®èªÉAzÀ®è. ºÁUÉ PÉÆýUÀ¼À PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Á¼ÀÄ PÀlÖzÉ CªÀÅUÀ¼À PÁ¼ÀUÀ £ÀqɹzÀgÁUÀzÉÃ?
F §UÉUÉ aAvÀ£É DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÉà jÃw ««zsÀ vÀ½AiÀÄ eÁwAiÀÄ PÉÆýUÀ¼À ¥ÀæzÀgÀê£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀÄvÀÄÛ CZÀÄÑPÀmÁÖV zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ ªÉÄüÀUÀ¼À°è £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪɤ¸ÀÄvÀÛzÉ.

bÁAiÀiÁavÀæ £ÉgÀªÀÅ : ªÉÆúÀ£ï r. PÉÊgÀAUÀ¼À

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: