ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 8, 2016

ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ

ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ರಾಟಲಿಲ್ಲೋ ಜಾಣಾ!
ರಾಟಲಿಲ್ಲೋ ಜಾಣಾ!

ಕತೆಗಾರ
ಮುನಿಯಾನ ಬಂಡೀ ಮುರಸಿ
ಮುನಿಯಾನ ಬಂಡೀ ಮುರಸಿ
ರಾಟೀ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ರಾಟೀ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ಕದರಿಲ್ಲೋ ಜಾಣಾ!
ಕದರಿಲ್ಲೋ ಜಾಣಾ!

ಕತೆಗಾರ
ಕೈಯಾನ ಗುದ್ದಲಿ ಮುರಿಸಿ
ಕೈಯಾನ ಗುದ್ದಲಿ ಮುರಿಸಿ
ಕದರ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಕದರ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ಚಿಲ್ಲಿಲ್ಲೊ ಜಾಣ!
ಚಿಲ್ಲಿಲ್ಲೊ ಜಾಣ!

ಕತೆಗಾರ
ಮುನಿಯಾನ ಕೋಣವು ಕಡಿಸಿ
ಮುನಿಯಾನ ಕೋಣವು ಕಡಿಸಿ
ಚಿಲ್ಲು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಚಿಲ್ಲು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ಹಮ್ಮಿಗಿಲ್ಲಲೊ ಜಾಣಾ!
ಹಮ್ಮಿಗಿಲ್ಲಲೊ ಜಾಣಾ!

ಕತೆಗಾರ
ನಡುವಿನ ಉಡದಾರ ಕಡಿದು
ನಡುವಿನ ಉಡದಾರ ಕಡಿದು
ಹಮ್ಮಿಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಹಮ್ಮಿಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಲೊ ಜಾಣಾ!
ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಲೊ ಜಾಣಾ!

ಕತೆಗಾರ
ಊರಾನ ವಡ್ಡರ ಕರಿಸಿ
ಊರಾನ ವಡ್ಡರ ಕರಿಸಿ
ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ಗೆಳತ್ಯಾರಿಲ್ಲೊ ಜಾಣಾ!
ಗೆಳತ್ಯಾರಿಲ್ಲೊ ಜಾಣಾ!

ಕತೆಗಾರ
ಓಣ್ಯಾಗಿನವರ ಕರಸಿ
ಓಣ್ಯಾಗಿನವರ ಕರಸಿ
ಗೆಳತ್ಯಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಗೆಳತ್ಯಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ಗುಗ್ಗರಿಲ್ಲೊ ಜಾಣಾ!
ಗುಗ್ಗರಿಲ್ಲೊ ಜಾಣಾ!

ಕತೆಗಾರ
ಗೋದಿ ಕಡ್ಲಿ ತರಿಸಿ
ಗೋದಿ ಕಡ್ಲಿ ತರಿಸಿ
ಗುಗ್ಗರಿ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಗುಗ್ಗರಿ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾ

ಗಂಡ
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!
ನೂಲೊಲ್ಲ್ಯಾಕಾ ಚೆನ್ನಿ!

ಹೆಂಡತಿ
ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ಜಾಣಾ!
ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ಜಾಣಾ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: