ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 12, 2014

ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಭಿರ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ` ಬುಡಕಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ 18 ರ ವರೆಗೆ ಸಾಗರದ ಹೊನ್ನೇಮರಡು ಸಾಹಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಭಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅದರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: