ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2014

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಾಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಾಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಜನವರಿ 17, 18 ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ, ಅದರ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: